ครูปกครอง

รายชื่อครูอาจารย์

แผนกวิชาปกครอง                                                             

น.ต. โพธิ์ ชอบใช้ หน. วิชา

๑. กฎข้อบังคับ               

น.ต. โพธิ์ ชอบใช้

ร.อ. อภิชิต ขาวสอาด

ร.ต. บำรุง ตันเอี่ยม

พ.จ.อ. นิรันดร์ งามดี

๒. ระเบียบธุรการ                       

ร.อ. สวน รัชตารมย์

ร.อ. รณรงค์ ทองเงิน

ร.ต. บำรุง ตันเอี่ยม

ว่าที่ร.ต. มณฑล อาคมวัฒนะ

พ.จ.อ. วิเชียร เพี้ยนภักตร์

๓. สังคมศึกษา               

ร.ท. พจน์ โรจนเสถียร

ครูช่วยสอนตามคำสั่ง ยศ.ทร.

๔. สุขวิทยาและปฐมพยาบาล                   

ร.ท. จรูญ กลิ่นเกษตร

ร.ท. พยุง ทองประเสริฐ

แผนกวิชาการเรือ การเดินเรือและการสื่อสาร

น.อ. บรรพต สุดแสวง หน. วิชา

๕. การเรือ                    

น.ต. อรรณพ บรรจงกิจ

ร.อ. อภิชิต ขาวสอาด

ร.ท. พร้อม เริงสำราญ

พ.จ.อ. สุทธิ ทินละม่อม

พ.จ.ท. สนิท สอนดิษฐ์

๖. เดินเรือ                    

ร.ท. ไกรวัล จันทเขต

ร.ท. สมนึก รักซ้อน

ร.ท. ดำริ อิ่มโอชา

๗. การสื่อสาร(สัญญาณ)             

ร.ต. บุญสถิตย์ มณเฑียร

พันจ่าและจ่าทัศนสัญญาณ

แผนกวิชาการอาวุธ

ร.อ. สมาน บรมสุข หน.วิชา

๘. ปืนใหญ่                    

ร.อ. สมาน บรมสุข

ร.อ. รณรงค์ ทองเงิน

พ.จ.อ. ธวัช นาคสุข

พ.จ.อ. บุญช่วย รุ่งเลิศ

๙. ตอร์ปิโดทุ่นระเบิด                 

ร.อ. จัตุรงค์ เวทางค์กุล

ร.ท. สมนึก รักซ้อน

พ.จ.อ. จำรัส มณฑาทิพย์

๑๐. การอาวุธทั่วไป        

ร.อ. ชัชวาลย์ คงดิศ

แผนกนาวิกโยธิน                

น.ท. ประมวญ อมาตยกุล หน.วิชา

๑๑. ทหารราบยุทโธปกรณ์                       

น.ต. อำนวย น้อยคงคา

ร.อ. ล้ำ ห่างภัย

ร.อ. ประยูร ประภาสโนบล

ร.ท. ชื้น มารฉกาจ

ครูช่วยสอนตามคำสั่ง นย.           

แผนกวิชาพรรคกลิน       

น.อ. ประเวศ แสงไชย หน.วิชา

๑๒. การจักรในเรือ                     

ร.อ.สุวรรณ สิงโตเพ็ชร

ร.อ. จำนง สมศักดิ์

๑๓. หม้อน้ำ                  

น.ต. สนั่น ศิริรัตนมงคล

ร.ท. สังวาล พูลสนอง

๑๔. เครื่องยนต์              

น.ต. ผิว สายหรุ่น

ร.อ. จำนง สมศักดิ์

๑๕. เขียนแบบ               

ร.ท. สมยศ ศรีสุบิน

๑๖. ฝึกในโรงงาน                       

น.ต. สนั่น ศิริรัตนมงคล

น.ต. เสริม บำเหน็จพันธุ์

ร.อ. สุวรรณ สิงโตเพ็ชร

ร.ท. สังวาลย์ พูลสนอง

พ.จ.อ. เจือ เรืองสวัสดิ์

พ.จ.อ. ทองเจือ ชุ่มชูจันทร์

พ.จ.อ. ถนอม ภู่วงษ์

พ.จ.ท. บุญธรรม ม่วงกลม

แผนกวิชาคณิตศาสตร์

ร.ท. สุวิทย์ บัวเผื่อน หน. วิชา

๑๗. เลขคณิต                

ร.ท. สุวิทย์ บัวเผื่อน

พ.จ.ท. ชู จีนเจนกิจ

๑๘. พีชคณิต                 

ร.ท. บำเหน็จ ติปยานนท์

๑๙. เรขาคณิต               

ร.ท. สุวิทย์ บัวเผื่อน

๒๐. ตรีโกณมิติ              

ร.ต. ประเสริฐ ทองเจือ

แผนกวิทยาศาสตร์

ร.ท. ประถม บุญแต่ง หน. วิชา

๒๑. ฟิสิกส์                     

ร.ท. รัตน เศวตเศรณี

ร.ท. วชิระ ศรีจันทร์นิตย์

ร.ต. ประเสริฐ ทองเจือ

๒๒. ไฟฟ้า                     

ร.อ. สันต์ ขุมทอง

ร.ท. ผเอียด อายนบุตร

ร.ท. ชูวิทย์ ณ นคร

ร.ท. สิริ กุลปรีชา

๒๓. เคมี                                   

ร.ท. รัตน เศวตเศรณี

๒๔. อุตุนิยมวิทยา                      

ร.ท. ประถม บุญแต่ง

แผนกวิชาภาษา

น.ท. จรัญ ผลเอี่ยมเอก หน.วิชา

๒๕. ภาษาไทย               

ร.อ. พรหม กองวงษา

ร.ท. วีระ  วัฒนนิรันดร์

๒๖. ภาษาอังกฤษ           

น.ท. ประมวญ อมาตยกุล

น.ท. จรัญ ผลเอี่ยมเอก

ร.ท. พจน์ โรจนเสถียร

ร.ท. วชิระ ศรีจันทร์นิตย์