ความมุ่งหมาย

1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของ นรจ.ทร.2502

2. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนจ่ารุ่นลูกหลาน

3. เพื่อแสดงให้นักเรียนจ่ารุ่นลูกหลานได้เห็นความสำเร็จในชีวิตที่แตกต่าง

4. เพื่อยืนยันถึงวิชาความรู้ของแต่ละพรรคเหล่าที่ได้รับจาก รร.ชุมพลทหารเรือนั้น สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

5. เพื่อยืนยันว่า รับราชการกองทัพเรือ เป็นอาชีพที่มั่นคง และมีเกียรติสูง