พรรคกลิน

ยศ ชื่อ สกุลสถานภาพ
จ.อ.เกรียงศักดิ์  กลิ่นศิริเสียชีวิต
พ.จ.อ.ขจร  โหสกุลเสียชีวิต
ร.ท.ฉลอง  เอี่ยมจิตรมีชีวิต
ร.อ.ชอบ  อ่อนนุชมีชีวิต
พ.จ.อ.ชำนาญ  รอดพุฒมีชีวิต
นรจ.ณรงค์  พิมโพภาสเสียชีวิต
น.อ.ทยอย  เสถียรสาครมีชีวิต
จ.อ.ทองหล่อ  เนตรมณีเสียชีวิต
จ.อ.บรรพต  ฉัตรภูติติดต่อไม่ได้
น.ท.ประดับ  ซุ้ยวงศาเสียชีวิต
จ.อ.ประสาน  ชลยุทธเสียชีวิต
น.ท.ปรีชา  ฉัตรแก้วเสียชีวิต
น.อ.พิเศษพจน์  กลมกล่อมมีชีวิต
จ.อ.มนตรี  ศิวะนาวินเสียชีวิต
น.ท.วิชา  นิลอร่ามมีชีวิต
น.ท.วิรัช  คล้ายมีมีชีวิต
นรจ.สถาพร  พูลสุขเสียชีวิต
น.ท.สมชาย  เจริญสุขมีชีวิต
จ.อ.สมชาย  วิภาตะนาวินมีชีวิต
น.อ.สมศักดิ์  เมธิรานันท์มีชีวิต
น.อ.พิเศษสมัย  พึ่งคงมีชีวิต
ร.อ.สุทัศน์  ศรีทองเสียชีวิต
จ.อ.สุพจน์  พจน์โสพนากุลเสียชีวิต
จ.อ.สุรเดช  ปิตะพันธ์เสียชีวิต
น.อ.สุรัช  มหัทธานนท์มีชีวิต
ร.ท.สุวรรณ  แย้มศรีมีชีวิต
น.อ.ห้องศิลป์  อาจปุระเสียชีวิต
พล.ร.ท.อนันต์  ดิษยบุตรมีชีวิต
ร.อ.อารยะ  คำเฉลิมมีชีวิต
จ.อ.อำนาจ  จุ่มศรีเสียชีวิต