เหล่าพยาบาล

ยศ ชื่อ สกุลสถานภาพ
จ.อ.กล้าหาญ  ฟองสินธ์เสียชีวิต
พ.จ.อ.เกษม  สงวนรักษ์มีชีวิต
จ.อ.เกษม  ยี่ทองมีชีวิต
ร.อ.ทองใบ  บัวทองมีชีวิต
พ.จ.อ.ธำรงค์  ทิพยรังสีเสียชีวิต
พ.จ.อ.นิยม  เชื่อมสุขมีชีวิต
พ.จ.อ.บรรจง  ฉาบฉวยเสียชีวิต
พ.จ.อ.บุญชัย  โกสิโยนุสรณ์เสียชีวิต
พ.จ.อ.บุญชู  พรฉายามีชีวิต
ร.ท.บุญโชติ  นวลเจริญเสียชีวิต
น.ต.บุญธรรม  เสถียรพจน์เสียชีวิต
พ.จ.อ.ประกอบ  อภิชนะกุลชัยมีชีวิต
พ.จ.อ.ประยูร  แก้วเกตุติดต่อไม่ได้
จ.อ.ประสิทธิ์  พุทธวงศ์มีชีวิต
น.ท.ปรีชา  สุวรรณโชติมีชีวิต
ร.อ.พิชัย  กลั่นผลมีชีวิต
พ.จ.อ.ไพโรจน์  บุตรสะเสียชีวิต
น.อ.พิเศษไพศิลป์  แหล่งสนามมีชีวิต
พ.จ.อ.มณฑา  โพธิ์ทัยติดต่อไม่ได้
พ.จ.อ.วัลลภ  กรีโภคมีชีวิต
พ.จ.อ. นักบวชวิชช์นันท์  ปานเกษมมีชีวิต
จ.อ.วิเชียร  ตะโกพ่วงเสียชีวิต
น.อ.พิเศษวิเฑียร  สัมฤทธิ์ผลมีชีวิต
พ.จ.อ.วิม  ชาญดนตรีมีชีวิต
พ.จ.อ.วิโรจน์  วรเดชมีชีวิต
พล.ต.วุฒิ  ดวงสร้อยทองเสียชีวิต
พ.จ.อ.วุฒิ  ลีลาเขตต์เสียชีวิต
พ.จ.อ.ศิโรตม์  บริสุทธิ์เสียชีวิต
พ.จ.อ.สมชาย  วงษ์สุขเสียชีวิต
น.อ.สมพงษ์  นิ่มมณีมีชีวิต
พ.จ.อ.สัญชัย  ชมศรีมีชีวิต
น.อ.พิเศษสำเนา  สิงห์โตมีชีวิต
ร.ท.เสวก  ชุตาภามีชีวิต
พ.จ.อ.อุดม  อินทร์พรหมมีชีวิต
พ.จ.อ.อุทัย  มิลินทสูตมีชีวิต