เหล่าสื่อสาร

ยศ ชื่อ สกุลสถานภาพ
น.อ.พิเศษ กำแพง  สุขคงเสียชีวิต
น.อ.เจริญ  สุขโชคมีชีวิต
นรจ.ชนะ  พึ่งเสือมีชีวิต
พ.จ.อ. ชำนาญ  มนูจันทรัถเสียชีวิต
จ.อ.ณรงค์  กำรูปเสียชีวิต
น.อ.ทศพร  สุนทรอำไพเสียชีวิต
พ.จ.อ. เทียนชัย  สหรัตนผลมีชีวิต
น.ต.บุญทรง  โพธิ์สัมฤทธิ์เสียชีวิต
น.ท.ประทุม  คงโพธิ์เสียชีวิต
น.อ.พิเศษ ประสิทธ์  ปักษีเลิศมีชีวิต
น.ท.ประเสริฐ  ต่ายเพ็ชร์มีชีวิต
พ.จ.อ. ประเสริฐ  เชื่อมสุขเสียชีวิต
ร.อ.ปราโมทย์  ช่วงรัศมีเสียชีวิต
น.อ.ปัญญา  วิวาพัฒน์เสียชีวิต
จ.อ.พัลลภ  ชุปวามีชีวิต
น.อ.ไพฑูรย์  มาลาศรีมีชีวิต
จ.อ.ยงยุทธ  บัวงามเสียชีวิต
น.อ.พิเศษ ยอด  เรืองขำเสียชีวิต
จ.อ.เล็ก  สมิตมีชีวิต
น.อ.วิรุณ  เพียรผดุงรัชต์มีชีวิต
จ.อ.วิลาศ  วรุณวานิชบัญชาเสียชีวิต
น.อ.วิสุ  แก้วนิยมเสียชีวิต
จ.อ.สมเจตน์  อ่องเอิบมีชีวิต
จ.อ.สมพงษ์  ม่วงแก้วเสียชีวิต
จ.อ.สรรชัย  เชื่อจินดาติดต่อไม่ได้
พ.จ.อ. สัมฤทธิ์  ธรรมสุวรรณมีชีวิต
จ.อ.สุเทพ  สนสกุลมีชีวิต
น.อ.พิเศษ สุรินทร์  สุพรรณตรีมีชีวิต
น.อ.แสวง  ไพรสุวรรณเสียชีวิต
ร.ต.อนันต์  แว่นแก้วมีชีวิต
น.อ.พิเศษ อนุรัฐ  อินทรประเสริฐมีชีวิต
พ.จ.อ. อารยะ  นุตะมานมีชีวิต
จ.อ.อำพล  สุวรรณกูฏมีชีวิต
จ.อ.อุดม  สินเจริญเสียชีวิต
จ.อ.อุบล  ชำนาญมนต์มีชีวิต
น.อ.พิเศษ เอื้อ  สุชาติวัฒนะเสียชีวิต