พรรคนาวิน

ยศชื่อ สกุลสถานภาพ
ร.อ.กมล  แสวงผลมีชีวิต
นรจ.กมล  น้อยสันโดษเสียชีวิต
ร.อ.เกษม  หรั่งโพธิ์มีชีวิต
จ.อ.ขรรชัย  ยิ่งกำแหงเสียชีวิต
ร.อ.คง  สมใจเสียชีวิต
ร.อ.จำลอง  ประมวลสุขเสียชีวิต
ร.ต.ท.เจริญ  เชี่ยวชาญมีชีวิต
น.อ.ฉลอง  มัธยมสุขมีชีวิต
ร.อ.ฉลาด  เหลืองสนิทมีชีวิต
ร.อ.เชาว์  คำเจริญเสียชีวิต
น.ท.ดำรงค์  ตู้แก้วเสียชีวิต
นรจ.ไตรภพ  แสงพันธ์ติดต่อไม่ได้
น.อ.ถนอม  ทองเนื้อแปดเสียชีวิต
พล.ร.ต.ทนง  มากรอดมีชีวิต
จ.อ.ทวี  ด้วงประดิษฐ์เสียชีวิต
จ.อ.ทองมาก  มั่นฤกษ์เสียชีวิต
น.ต.ธงชัย  ยี่รัญศิริมีชีวิต
นรจ.ธงชัย  สุนทรกุล ณ ชลบุรีเสียชีวิต
น.อ.พิเศษธำรงศักดิ์  ดวงศศิโรจน์มีชีวิต
ร.ต.บรรเทิง  ขวัญดีเสียชีวิต
จ.อ.บรรเทิง  สุนทรัษฐานติดต่อไม่ได้
น.อ.พิเศษบุญช่วย  พึงใจมีชีวิต
น.ท.บุญชาติ  พยัฆศิริเสียชีวิต
พ.จ.อ.บุญนำ  แสงนาครินทร์มีชีวิต
ร.ท.บุญมี  ปัตตะแววมีชีวิต
พ.จ.อ.บุญยืน  แจ่มใสเสียชีวิต
น.ท.บุญรอด  หาญเวชมีชีวิต
น.อ.พิเศษประพันธ์  ล้อเลิศวิไลมีชีวิต
ร.ต.ประยูร  ประไพทรัพย์เสียชีวิต
ร.ต.ประโยชน์  หลอดทองเสียชีวิต
น.ท.ประสงค์  เสมาจันทร์เสียชีวิต
นรจ.ประสงค์  พงษ์พิทักษ์เสียชีวิต
จ.อ.ประสิทฺธิ์  โตสมบัติมีชีวิต
น.ต.ปรัศย์  พงษ์สุวรรณเสียชีวิต
ร.ต.ปรีชา  นาควิเชียรเสียชีวิต
น.ท.ปรีดา  ปรีชาพานิชมีชีวิต
น.ต.พนา  แจ่มนาคมีชีวิต
พล.ร.ต.พรศักดิ์  สมบัติวงศ์มีชีวิต
นรจ.พิภพ  กาญจนวิเชียรเสียชีวิต
ร.อ.พุฒ  ปิ่นเกษเสียชีวิต
จ.อ.ไพศาล  มั่นใจติดต่อไม่ได้
จ.อ.ภักดี  ศาสตร์ประสิทธิมีชีวิต
พ.จ.อ.มนัส  ทองเงินมีชีวิต
ร.ต.มานิตย์  สังข์สุวรรณมีชีวิต
จ.อ.ยงยุทธ  สิงหเสมานนท์มีชีวิต
น.ต.ยงยุทธ  มณีทัศน์เสียชีวิต
พ.จ.อ.ยิ่ง  เอี่ยมสะอาดเสียชีวิต
ร.ท.ยิ่งยศ  ม่วงจีนมีชีวิต
ร.อ.ยุทธ  โพธิเวชกุลมีชีวิต
น.อ.ยุทธชัย  คงดิษฐ์มีชีวิต
จ.อ.รักษ์  เอมเปรมศิลป์เสียชีวิต
จ.อ.เลิศ  ทองสว่างเสียชีวิต
จ.อ.วะลัย  เอมเจริญติดต่อไม่ได้
น.ต.วิเชียร  กล่อมเกลี้ยงเสียชีวิต
พ.จ.อ.วิน  เชื่อมสุขมีชีวิต
น.อ.พิเศษวินัย  ห่วงสายทองมีชีวิต
น.อ.วิรัตน์  ทองพันช่างเสียชีวิต
จ.อ.วิรัตน์  นันทบุตรเสียชีวิต
ร.อ.วีระ  ลิ้มพาภรณ์เสียชีวิต
จ.อ.ศักดิ์  สวัสดีเสียชีวิต
จ.อ.ศิริโชค  สุขศรีมีชีวิต
จ.อ.ศิลปชัย  อภิบาลศรีมีชีวิต
น.อ.สมจิตร  แน่นหนามีชีวิต
จ.อ.สมจิตร  ฤทธิ์อเนกเสียชีวิต
ร.ต.สมเจตน์  ปทุมดำรงค์เสียชีวิต
น.อ.สมนึก  ขิยะพัฒน์มีชีวิต
จ.อ.สมบุญ  กลับดีมีชีวิต
จ.อ.สมร  จันทร์รัตน์เสียชีวิต
น.ท.สวง  บำรุงศักดิ์ติดต่อไม่ได้
น.อ.พิเศษสังวาลย์  ทับเจริญมีชีวิต
น.ท.สังเวียน  โปยไธสงมีชีวิต
พ.จ.อ.สิทธิศักดิ์  หีบแก้วมีชีวิต
พ.จ.อ.สุขุม  วิเชียรรัตน์มีชีวิต
ร.อ.สุทิน  ช้างศรีเสียชีวิต
น.ท.สุนทร  เอี่ยมละอองมีชีวิต
จ.อ.สุรินทร์  เจียมบุศย์มีชีวิต
น.อ.พิเศษเสถียร  ทัศนลีลพรมีชีวิต
นรจ.เสมอ  เถียรทวีมีชีวิต
จ.อ.เสมาชัย  ฟักอ่อนมีชีวิต
จ.อ.อนันต์  คงวุฒิติดต่อไม่ได้
น.อ.อรรถพล  สุขมงคลมีชีวิต
จ.อ.อรุณ  ฉัตรแก้วมีชีวิต
พ.จ.อ.อัญชลี  จรรยาวิจิตรเสียชีวิต
พ.จ.อ.อัมพร  วงศ์ภักดีเสียชีวิต
นรจ.อารีย์  หมัดสะอิ๊ดเสียชีวิต
พ.จ.อ.อำพล  สัมฤทธิผลเสียชีวิต
ร.อ.อุดม  เนินไสวเสียชีวิต
ร.ท.อุบล  ธิยาโนมีชีวิต
พ.จ.อ.เอนก  รัศมีมีชีวิต

รายชื่อสมทบ (ติดต่อไม่ได้)

จรัลแก้วประเสริฐสมทบจาก2501
ประธานบุญธรรมสมทบจาก2501
มงคลประสานยุทธสมทบจาก2501
วิเวกทองเนื้อดีสมทบจาก2501
วีระนิรันด์สมทบจาก2501
สถิตตั้งอรุณสมทบจาก2501
สมคิดศิริพรหมาสมทบจาก2501
สมุทรแสงฤทธิ์สมทบจาก2501
สุชาติคำดีสมทบจาก2501