พรรคนาวิกโยธิน

ลำดับยศ ชื่อ สกุลหมายเลขติดต่อ(1)หมายเลขติดต่อ(2)หมายเลขติดต่อ(3)ที่อยู่สถานภาพ
1จ.อ.กาย  โพธิ์งาม +6638873640+6681653786529/3 หมู่ 1 บ้านค่าย ระยอง 21120มีชีวิต
2น.ท.คารม  แพนลา  +6687600108635/23 หมู่8 สัตหีบ ชลบุรี 20180เสียชีวิต
3จ.อ.งามพล  รัตนโภคา +6627590868+6685356853047 หมู่3 ซอยด่านสำโรง50 เมือง สมุทรปราการ 10270มีชีวิต
4ร.ท.จรูญ  วงศ์วานิช +6674437456 58/3 ซอยวชิรา15 เมือง สงขลา 90000เสียชีวิต
5น.ต.จิรพงศ์  โมหะพันธ์ +6638624605+6681578910518/11 เมือง ระยอง 21000มีชีวิต
6จ.อ.เฉลียว  เอมใจ   14 หมู่ 1  ลพบุรี 15000เสียชีวิต
7จ.อ.ชัยปรีชา  อัมระปาล+66812085960+6625706911+6686997062286/14 ซอยลาดปลาเค้า 32 ลาดพร้าว กทม 10230มีชีวิต
8ร.ต.ชาญ  วัฒนวงศ์    เสียชีวิต
9ร.อ.เชาว์  กลิ่นวัฒนาสกุล +6638861636+668486418313/103 หมู่บ้านแสนสุข ซอยสุขุมวิทย์ 53 เมือง ระยอง 21150มีชีวิต
10น.อ.ณรงค์  หาเรือนศาสตร์ +6638995003+66819169077 080810027861/2 หมู่ 1 เมือง ระยอง 21000มีชีวิต
11น.อ.ณรงค์  สีดา +6624579056 106/51หมู่5 สัตหีบ ชลบุรี 20180เสียชีวิต
12น.ต.เดชา  ขำจิตร    เสียชีวิต
13น.อ.ทวี  ภู่ศรีพงษ์   35/25 ซอยสัตหีบ สุขุมวิทย์4 สัตหีบ ชลบุรี 20180เสียชีวิต
14ร.อ.ทองหล่อ  ฮวบเจริญ  +6681480587928/181 หมู่ 5 สัตหีบ ชลบุรี 20180มีชีวิต
15ร.อ.เทวัญ  ดาวลอย    เสียชีวิต
16น.อ.ธงชัย  จันทร์อรุณ  +66896548563521 สุไหงปาดี นราธิวาส 96140เสียชีวิต
17พ.จ.อ.ธำรง  อ้นคำ   222 หมู่ 1   มีชีวิต
18น.ท.นุกูล  จันทน์วิมล +6638737653+66817730334104/3 หมู่ 9 สัตหีบ ชลบุรี 20180มีชีวิต
19จ.อ.นุกูล  ลำพังชีพ +6624430424+6689891470519/38 หมู่ 3 บางกรวยวิลเลจ ซอย 2 บางกรวย นนทบุรี 11130มีชีวิต
20น.ต.นุกูล  กระแจะเจิม    เสียชีวิต
21น.ต.บุญจี  ชนะบูรณ์ +6638738803 76/161 หมู่ 6 สัตหีบ ชลบุรี 20180มีชีวิต
22พ.จ.อ.บุญช่วย  เชื้อสุข    เสียชีวิต
23น.อ.พิเศษบุญชอบ  พันธรักษ์ +6638729050+66899367670104/49 หมู่ 6 สัตหีบ ชลบุรี 20180มีชีวิต
24พ.จ.อ.บุญยเดช  ถาวรสุข    เสียชีวิต
25น.ท.ประจักษ์  สุขกฤต   107 หมู่ 4 พุทธมณฑล นครปฐม 73170มีชีวิต
26น.ท.ประดิษฐ์  จำเนียรพล +6638890445+668143181761/3 หมู่ 3 เมือง ระยอง 21000มีชีวิต
27น.ท.ประทีป  สุทธิพันธ์ +6654631148+66894300171165 หมู่ 1 สูงเม่น แพร่ 54130มีชีวิต
28จ.อ.ประทีป  หงส์วิชุลดา    มีชีวิต
29น.ต.ประธาน  ภัทรวินิจ+6623470081+6625385607+6681304658933/1050 ซอยโชคชัย ลาดพร้าว กทม 10230มีชีวิต
30จ.อ.ประสาท  ภู่ทองคำ +6655389071+66819622395 ลูกสาว6 หมู่ 9 นครไทย พิษณุโลก 65120มีชีวิต
31จ.อ.ประสิทธ์  อามพัฒน์  +66903209734146 เมือง นครปฐม 73000มีชีวิต
32น.ท.ประสิทธิ์  บุญเกษม +6638736120 35/26 หมู่ 8 ซอยเทศบาล สัตหีบ ชลบุรี 20180มีชีวิต
33ร.อ.ประเสริฐ  เรไร  +66824739426105/7 หมู่ 4 สัตหีบ ชลบุรี 20180มีชีวิต
34น.ท.ปราโมทย์  ทิมพิทักษ์ +6638614277+6681826730067 เมือง ระยอง 21000เสียชีวิต
35จ.อ.พยอม  มาสะอาด    เสียชีวิต
36น.ท.พรพล  ปัญจะ  +66816912638333 หมู่ 4 มโนรมย์ ชัยนาท 17110มีชีวิต
37น.ต.ไพขยนต์  ศิริพันธ์    เสียชีวิต
38จ.อ.ไพบูลย์  เหลืองอ่อน +6625744468+6685121826432/384 ปากเกร็ด นนทบุรี 11120มีชีวิต
39ร.ต.ท.มงคล  สุขแสงเปล่ง  +6689823941127 หมู่ 4 เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110มีชีวิต
40พ.จ.อ.วัชรงค์  สอนตะโก    เสียชีวิต
41น.ต.วัฒนะ  บุษสาย +6638270615+6681590466638/182 เมือง ชลบุรี 20000มีชีวิต
42นรจ.วิชิต  มณีแสง    เสียชีวิต
43จ.ท.วินัย  คล้ายเมืองปักษ์    เสียชีวิต
44ร.ต.วิโรจน์  จิตแจ้ง    เสียชีวิต
45จ.อ.ศรีรัตนฺ  คำโพธิ์    เสียชีวิต
46พ.จ.อ.ศุภเดช  อุตตมะเวทิน +6635222663+66819141184806/2 ถนนเทศบาล ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130มีชีวิต
47ร.ท.สมเกียรติ  กลึงวิจิตร +6639324923+668194233288/25 เมือง จันทบุรี 22000มีชีวิต
48จ.อ.สมจิตร  วงษ์เนตร    เสียชีวิต
49น.ต.สมบัติ  รอดนิมิตร +6639471148+6687137818231/110 หมู่ 5 เมือง จันทบุรี 22000มีชีวิต
50น.ต.สมพงษ์  พ่วงรักษ์    เสียชีวิต
51จ.อ.สมหวัง  ศิริธัญ  +6681411158958/1 ถนนราชการดำเนิน เมือง ร้อยเอ็ด 41000มีชีวิต
52ร.อ.สวัสดิพันธ์  ดาราพันธุ์ +6638437721+668186288110543/7 หมู่2 สัตหีบ ชลบุรี 20180เสียชีวิต
53น.ต.สว่าง  มั่งเจริญ +6638655013+66813770123121/1 หมู่ 4 เมือง ระยอง 21000มีชีวิต
54จ.อ.สำเนียง  แสนทวี   49/1 หมู่6 ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180มีชีวิต
55น.ท.สำรวย  จงเจริญ    เสียชีวิต
56ร.ต. พระสงฆ์สำราญ  เทียมจันทร์   วัดเทพปราสาทเตาถ่าน 59/2 หมู่3 สัตหีบ ชลบุรี 20180มีชีวิต
57น.ต.สำเริง  เทียนประทีป +6634717954+66813486400143/18 เมือง สมุทรสงคราม 75000เสียชีวิต
58พ.จ.อ.สำอางค์  คงมี +6629252104+6689215512210 หมู่10 หนองแซง สระบุรี 18170เสียชีวิต
59น.ต.สุภัทร  โกมลวิทย์    เสียชีวิต
60พ.จ.อ.สุรพงษ์  คชพงษ์   53 หมู่1 บ้านตาก ตาก 63120เสียชีวิต
61น.อ.สุรศักดิ์  ธนงค์ +6638436518+6687140556828/2 หมู่4 สัตหีบ ชลบุรี 20180มีชีวิต
62จ.ท.สุวิทย์  วัชรศิริธรรม    เสียชีวิต
63น.อ.เสถียร  ถาวรขจรศิริ   234/558 ซอย9 หมู่1 สัตหีบ ชลบุรี 20180เสียชีวิต
64ร.ท.เสน่ห์  ปิ่นจุลศักดิ์ +6639471150+6681795810131/73 หมู่5 เมือง จันทบุรี 23000มีชีวิต
65จ.อ.เสมาชัย  ยศนิรันดร์กุล  +6689566121553/24 หมู่4 เมือง สุโขทัย 64000มีชีวิต
66น.อ.พิเศษโสฬส  มะชะรา +6623872247+668678968101 หมู่บ้านศุภวิช ซอยเทศบาล12 เมือง สมุทรปราการ 10270มีชีวิต
67ร.ต.อนันต์  ทองสอาด +6626838253+66818373618, 08799903342529/94 หมู่บ้านเอสต้าโฮม ซ.ประชาอุทิศ1 ถ.บางโคล่ กทม 10270มีชีวิต
68พ.จ.อ.อำนาจ  เทศวิเชียร +6639389146 128/9 หมู่1 มะขาม จันทบุรี 22150มีชีวิต
69น.อ.พิเศษอำไพ  ไม้เจริญ +6638436691+6661631347835/24 หมู่8 สัตหีบ ชลบุรี 20180มีชีวิต
70จ.อ.เอนก  สรรพวิทยา    เสียชีวิต
71พ.จ.อ.เอนก  ผลพิบูลย์    เสียชีวิต