พรรคนาวิกโยธิน

ยศ ชื่อ สกุลสถานภาพ
จ.อ.กาย  โพธิ์งามมีชีวิต
น.ท.คารม  แพนลาเสียชีวิต
จ.อ.งามพล  รัตนโภคามีชีวิต
ร.ท.จรูญ  วงศ์วานิชเสียชีวิต
น.ต.จิรพงศ์  โมหะพันธ์มีชีวิต
จ.อ.เฉลียว  เอมใจเสียชีวิต
จ.อ.ชัยปรีชา  อัมระปาลมีชีวิต
ร.ต.ชาญ  วัฒนวงศ์เสียชีวิต
ร.อ.เชาว์  กลิ่นวัฒนาสกุลมีชีวิต
น.อ.ณรงค์  หาเรือนศาสตร์มีชีวิต
น.อ.ณรงค์  สีดาเสียชีวิต
น.ต.เดชา  ขำจิตรเสียชีวิต
น.อ.ทวี  ภู่ศรีพงษ์เสียชีวิต
ร.อ.ทองหล่อ  ฮวบเจริญมีชีวิต
ร.อ.เทวัญ  ดาวลอยเสียชีวิต
น.อ.ธงชัย  จันทร์อรุณเสียชีวิต
พ.จ.อ.ธำรง  อ้นคำมีชีวิต
น.ท.นุกูล  จันทน์วิมลมีชีวิต
จ.อ.นุกูล  ลำพังชีพมีชีวิต
น.ต.นุกูล  กระแจะเจิมเสียชีวิต
น.ต.บุญจี  ชนะบูรณ์มีชีวิต
พ.จ.อ.บุญช่วย  เชื้อสุขเสียชีวิต
น.อ.พิเศษบุญชอบ  พันธรักษ์มีชีวิต
พ.จ.อ.บุญยเดช  ถาวรสุขเสียชีวิต
น.ท.ประจักษ์  สุขกฤตมีชีวิต
น.ท.ประดิษฐ์  จำเนียรพลมีชีวิต
น.ท.ประทีป  สุทธิพันธ์มีชีวิต
จ.อ.ประทีป  หงส์วิชุลดามีชีวิต
น.ต.ประธาน  ภัทรวินิจมีชีวิต
จ.อ.ประสาท  ภู่ทองคำมีชีวิต
จ.อ.ประสิทธ์  อามพัฒน์มีชีวิต
น.ท.ประสิทธิ์  บุญเกษมมีชีวิต
ร.อ.ประเสริฐ  เรไรมีชีวิต
น.ท.ปราโมทย์  ทิมพิทักษ์เสียชีวิต
จ.อ.พยอม  มาสะอาดเสียชีวิต
น.ท.พรพล  ปัญจะเสียชีวิต
น.ต.ไพขยนต์  ศิริพันธ์เสียชีวิต
จ.อ.ไพบูลย์  เหลืองอ่อนเสียชีวิต
ร.ต.ท.มงคล  สุขแสงเปล่งมีชีวิต
พ.จ.อ.วัชรงค์  สอนตะโกเสียชีวิต
น.ต.วัฒนะ  บุษสายมีชีวิต
นรจ.วิชิต  มณีแสงเสียชีวิต
จ.ท.วินัย  คล้ายเมืองปักษ์เสียชีวิต
ร.ต.วิโรจน์  จิตแจ้งเสียชีวิต
จ.อ.ศรีรัตนฺ  คำโพธิ์เสียชีวิต
พ.จ.อ.ศุภเดช  อุตตมะเวทินมีชีวิต
ร.ท.สมเกียรติ  กลึงวิจิตรมีชีวิต
จ.อ.สมจิตร  วงษ์เนตรเสียชีวิต
น.ต.สมบัติ  รอดนิมิตรมีชีวิต
น.ต.สมพงษ์  พ่วงรักษ์เสียชีวิต
จ.อ.สมหวัง  ศิริธัญมีชีวิต
ร.อ.สวัสดิพันธ์  ดาราพันธุ์เสียชีวิต
น.ต.สว่าง  มั่งเจริญมีชีวิต
จ.อ.สำเนียง  แสนทวีมีชีวิต
น.ท.สำรวย  จงเจริญเสียชีวิต
ร.ต. พระสงฆ์สำราญ  เทียมจันทร์มีชีวิต
น.ต.สำเริง  เทียนประทีปเสียชีวิต
พ.จ.อ.สำอางค์  คงมีเสียชีวิต
น.ต.สุภัทร  โกมลวิทย์เสียชีวิต
พ.จ.อ.สุรพงษ์  คชพงษ์เสียชีวิต
น.อ.สุรศักดิ์  ธนงค์มีชีวิต
จ.ท.สุวิทย์  วัชรศิริธรรมเสียชีวิต
น.อ.เสถียร  ถาวรขจรศิริเสียชีวิต
ร.ท.เสน่ห์  ปิ่นจุลศักดิ์มีชีวิต
จ.อ.เสมาชัย  ยศนิรันดร์กุลมีชีวิต
น.อ.พิเศษโสฬส  มะชะรามีชีวิต
ร.ต.อนันต์  ทองสอาดมีชีวิต
พ.จ.อ.อำนาจ  เทศวิเชียรมีชีวิต
น.อ.พิเศษอำไพ  ไม้เจริญมีชีวิต
จ.อ.เอนก  สรรพวิทยาเสียชีวิต
พ.จ.อ.เอนก  ผลพิบูลย์เสียชีวิต