นรจ.เสมอ เถียรทวี ข้าราชการดีเด่นรางวัลครุฑทองคำ ปี 2534

นรจ.เสมอ เถียรทวี

นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 2502 

เหล่าปืน พรรคนาวิน

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก

รางวัล ข้าราชการดีเด่นรางวัลครุฑทองคำ ปี 2534

การงาน ตำแหน่งสุดท้าย นิติกรณ์ 8 ว. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

คู่สมรส คุณวันดี เถียรทวี

บุตรและธิดา

  1. นายพรเทพ เถียรทวี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ม.ราชมงคล. นิติศาสตร์บัณฑิต ม.จุฬาลงกรณ์. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม.บูรพา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตจากม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  2. น.ส.พรทิพย์ เถียรทวี บัญชีบัณฑิต ม.รามคำแหง
  3. น.ส.ปิยชาน์ เถียรทวี การโรงแรมและการท่องเทียวบัณฑิต ม.สยาม
  4. นายวิฑูรย์ เถียรทวี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ม.รามคำแหง