กำนันแหนบทองคำ ประสาท ภู่ทองคำ

นายประสาท ภู่ทองคำ เป็นนักพัฒนาท้องถิ่นที่มีเจตคติในการทำงานว่า “ความสำเร็จของคนเรานั้น มิได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตา